Lurer du på noe i din sak?

Skadd sjåfør vant etter 10 års kamp mot forsikringsselskapet

Sjåføren var 20 år da han ble skadet i en utforkjøring i 2007. I ti år har forsikringsselskapet nektet ansvar på grunn av en praksis som slaktes i Høyesterett.

Nå har Høyesterett avgjort saken i sjåførens favør – en avgjørelse som får betydning for praksis videre.

– Dommen fra Høyesterett slår positivt ut for forsikringstagere. Det er uheldig at mannen måtte kjempe i ti år etter trafikkulykken for å nå frem.  Forsikringsselskapet satte en veldig kort foreldelsesfrist, men Høyesterett slår nå fast at den bare kan benyttes én gang. Vi er glade for å lese at mannen vant frem, og for at dommen får innvirkning for praksis videre, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Kampen om forsikringsoppgjøret gjaldt tolkningen av en regel som gav selskapet anledning til å sette en seks måneders foreldelsesfrist på kravet. Regelen har utelukkende kommet forsikringsselskapene til gode. Torsdag 30. august avsa Høyesterett dommen hvor praksisen blir kraftig kritisert og imøtegått.

Regelen i forsikringsavtaleloven § 18-5 går ut på at hvis selskapet avslår kravet til en forsikringstaker, så må den som er forsikret reise sak eller klage til Finansklagenemnda for å avbryte foreldelsen.

Den unge sjåføren opplevde at forsikringsselskapet avslo kravet på nytt etter at han klaget til Finansklagenemnda. Forsikringsselskapet mente at han måtte ha kommet med nok en klage, om han skulle avbryte den nye fristen.

Selv om regelen er ensidig til fordel for forsikringsselskapene, kom Oslo tingrett frem til at selskapet måtte få medhold. Borgarting lagmannsrett kom frem til samme konklusjon, men i Høyesterett vant endelig sjåføren frem etter 10 års kamp. I dag er han 30 år.

Høyesterett anfører at det ut fra bestemmelsens forhistorie «ikke er grunn til å gi forsikringsavtaleloven § 18-5 andre ledd videre rekkevidde enn det som klart ligger innenfor ordlyden». Sjåførens advokat, Kjetil Drolsum Sandnes, understreker at den omstridte regelen opprinnelig skulle verne forsikrede. Men på grunn av andre endringer i lovverket har regelen endret måten den slår ut på, på en inngripende måte for forsikringstakere.

– Regelen ivaretar ensidig forsikringsselskapenes interesser, når de avslår et krav kan de i alle tilfeller forkorte foreldelsesfristen ned til kun seks måneder. Da hjelper det lite at forsikringstaker i utgangspunktet har romslige foreldelsesfrister etter forsikringsavtaleloven § 18-6, sier advokaten til Rett24.

Han mener forsikringsselskapene i dag bruker denne regelen aktivt også overfor ellers rettmessige krav.

– Regelen burde aldri vært innført for personforsikring, og burde etter min mening vært opphevet. Den fremstår uheldig og lite gjennomtenkt. Men dette er helt klart en forbrukervennlig dom. Når selskapene har en slik ensidig adgang til å påberope seg en svært kort foreldelsesfrist, skulle det bare mangle at det ikke stilles krav til selskapets bruk av denne hjemmelen. Høyesterett slår nå fast at den bare kan påberopes én gang, og man må kunne si at retten med det innskrenker regelen, sier Drolsum Sandnes til Rett24.

Finansklagenemnda er tilfreds med Høyesteretts avgjørelse, og mener at resultatet er i tråd med hva nemnda har ment.

Kontakt oss