Erstatning for behandlingsutgifter

Hvordan erstattes behandlingsutgifter etter en personskade?

Behandlingsutgifter som oppstår etter en personskade skal som utgangspunkt dekkes av forsikringsselskapet. Det er et samspill mellom forsikringsytelser og offentlige ytelser, og derfor er det visse kjøreregler som må hensyntas for hva som dekkes og ikke. I denne artikkelen trekkes hovedlinjene opp, og som din advokat veileder vi deg underveis.

Ved vurderingen av hvorvidt behandlingsutgifter kan kreves erstattet, må det skilles mellom ulike grupper av tiltak. Dette er styrende for hva du kan få dekket og hvor du kan få behandlingen dekket fra, og det kan være vanskelig å vite hvordan 

Medisinsk anerkjent behandling

Den ene hovedgruppen omfatter behandlinger som er medisinsk anerkjent, og som tilbys av det offentlige. Hovedregelen er at den som er skadet må benytte det offentlige, refusjonsberettigede tilbudet, men kan kreve erstattet utgifter til dekning av egenandelene.

Tapsbegrensningsplikt

Plikten til å uttømme det offentlige tilbudet er klart formulert av Høyesterett: «Skadelidte har en generell plikt til å begrense sitt tap. Det må følge av dette at han, så langt mulig, benytter offentlige – refusjonsberettigede helsetilbud». Det innebærer at du som er skadet må anvende det offentlige tilbudet om psykologhjelp, fysioterapi og kiropraktor.

For egenandeler til leger, fysioterapi og psykolog betaler du egenandeler opp til grensen for å få frikort, deretter dekker Nav hele behandlingen. Egenandelene krever vi tilbake for deg fra forsikringsselskapet.

Behandlere uten refusjonsavtale

Velger du å benytte en behandler uten refusjonsordning, er utgangspunktet at du må gjøre det for egen regning. Dersom det er lang reisevei til en behandler som har avtale med Nav, eller det er lang ventetid og det er viktig for deg å komme raskt i gang med behandlingen, kan vi imidlertid gjøre et forsøk på å få forsikringsselskapet til å betale for behandling hos en privat behandler. Da det er kostbart, bør du vente med å bestille time til vi har fått svar fra forsikringsselskapet, hvis du ikke vil ta sjansen på å dekke utgiftene selv. 

En annen mulighet er at vi finner spesielle forsikringsordninger som dekker behandlingsutgifter ved å lese vilkårene i forsikringer du har tegnet selv, gjennom arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

Behandling med klart forbedringssiktemål

Dersom behandlingen har «et klart forbedringssiktemål» er det også en mulighet for at forsikringsselskapet kan gå med på å dekke utgifter til behandlinger som ikke dekkes gjennom det offentlige tilbudet. Det er særlig i startfasen det er vilje til det. Og tankegangen fra selskapssiden er at hvis behandlingen gjør deg frisk, sparer de utgifter til andre erstatningsposter som for eksempel til erstatning for inntektstap. For å få til en slik avtale vil selskapet se på om behandlingen kan ha en forbedrende eller vedlikeholdende effekt. 

Medisinsk relevant behandling

Det vil også bli vurdert om behandlingen er «medisinsk relevant» før de svarer på om de vil betale eller ikke. Kjerneområdet i begrepet medisinsk relevant omfatter skolemedisinske behandlinger, som blant annet lege, fysioterapeut og psykolog. Eksempler på behandlingstyper som faller helt utenfor det som er keleringsbehandling, som går ut på å fjerne tungmetaller fra blodet. Andre tiltak som faller utenfor er massasje og fotsoneterapi, mens akupunktur står i en mellomstilling.

Det må være en rimelig forholdsmessighet mellom behandlingens forbedrende effekt og kostnadene ved tiltaket. Forenklet kan man si at jo større effekten er i forhold til kostnaden, dess enklere er det å få et positivt svar fra forsikringsselskapet.

Støtte fra Helfo

Ved behandling hos kiropraktor gjelder det egne stønadsregler. Helfo utbetaler deg støtte til behandlingen etter fastsatte takster. Kiropraktoren har fri prissetting, og stønaden fra Helfo utgjør bare en liten del av de totale kostnadane for deg som er pasient. Satsene finner du ved å slå opp på Helfos nettside. Det betyr at utgiftene til behandling hos kiropraktor må du i stor utstrekning dekke selv, og behandlingene gir ikke rett til frikort for helsetjenester. Dersom du har så god effekt av behandlingene at du for eksempel klarer å holde deg i arbeid, kan vi også for kiropraktorbehandling be forsikringsselskapet om støtte. Dersom selskapet sparer erstatningsutbetaling for andre erstatningsposter (typisk for inntektstap) er de ofte villige til å være med på å finansiere behandlingen.

Ved yrkesskade og trafikkskade, dekkes utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter som er forårsaket av ulykken.

Gjennom Personskadesiden kan du komme i kontakt med erfarne advokater som gjennomgående oppnår gode resultater for sine klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din skadesak.

Kontakt oss