Spesialiserte advokater
for erstatning etter
trafikkulykke

Få profesjonell hjelp ved erstatning etter trafikkulykke

Alle bileiere plikter å tegne en forsikring som skal dekke skader en selv blir påført i en trafikkulykke eller som påføres andre. Skader kan utløse erstatning for merutgifter, inntektstap og for tapt livsutfoldelse. Da trenger du spesialisert advokathjelp.

Loven stiller vilkår om årsakssammenheng både mellom hendelsen og de fysiske og/eller psykiske skadene og mellom skadene og det økonomiske tapet. Noen regler kan leses direkte ut av lovene, men for å kunne vite hva som er gjeldende rett må en være kjent med rettspraksis innen fagfeltet. 

De fleste sakene reiser vanskelige problemstillinger av både medisinsk og økonomisk art, og det er den som er skadet som har bevisbyrden for både skadefølger og økonomisk tap. Forsikringsselskapene har egne, spesialiserte saksbehandlere og advokater som jobber for selskapets interesser i saken. Derfor er det viktig ar du får hjelp av en erfaren skadeadvokat som kan ivareta deg i denne prosessen. 

Vi som er spesialiserte personskadeadvokater har oppdatert kunnskap, og søker du vår hjelp vil advokatbistanden normalt dekkes av forsikringsselskapet.

Les mer om gangen i en trafikkskadesak.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss