Skal du kreve erstatning?

Erstatningsrett

Hva skal til for å få erstatning? Hos våre advokater kan du få hjelpen du trenger til å få erstatningen du har krav på.

Erstatningsrett har et bredt nedslagsfelt, både i forhold til næringsliv og privatpersoner. Man kan få krav på erstatning ved kontraktsbrudd eller ved at noen gjør straffbare handlinger mot en. Det kan imidlertid også være snakk om erstatning etter personskade - også omtalt som personskadeerstatningsrett. Erstatningsretten i disse sakene omfatter erstatning etter yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsofferhendelser. Våre advokater har lang erfaring med erstatningsrett, og kan hjelpe deg fremme ditt krav om erstatning.

Det er tre sentrale vilkår som man må være oppmerksom på når man skal kreve erstatning:

  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • Det må foreligge et økonomisk tap
  • Det må foreligge årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

I disse tre sentrale vilkårene er det en stor mengde underproblemstillinger, som ikke alle vil være like aktuelle i alle personskadesaker. Særlig er det mange kompliserte problemstillinger med årsakssammenheng ved whiplash eller nakkesleng. Her er det satt opp egne bevisregler som domstolene skal følge, og som er helt avgjørende for om du til slutt får erstatning eller ikke.

Erstatningsretten er også under stadig utvikling gjennom rettspraksis og da særlig Høyesteretts praksis. Dette gjør at erstatningsretten er et komplisert fagområde, og det er advokater som spesialiserer seg på området. Skal du engasjere en advokat i en personskadesak, så bør du kontakte en advokat som er dyktig på fagområdet erstatningsrett - da øker du muligheten for at du til slutt blir sittende med riktig erstatning etter personskaden din.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss