Fremtidig tap, arbeid i hjemmet

Arbeid i hjemmet er en erstatningspost som skal erstattes på samme måte som annet inntektstap. Personskaden kan påvirke din evne til arbeid i hjemmet allerede rett etter ulykken, når du finner at det er arbeidsoppgaver du tidligere selv gjorde, men ikke lenger er i stand til. Tapt evne til arbeid i hjemmet kan være vanlig husarbeid, som vasking, maling, handling, gressklipping og andre ting man gjør tilknyttet hjemmet og driften av den daglige husholdningen.

Arbeid i hjemmet skal erstattes på samme måte som annet inntektstap. Det er vanlig at man deler dette inn i lidt tap for arbeid i hjemmet og fremtidig tap for arbeid i hjemmet. Det er som regel oppgjørstidspunktet - det vil si tidspunktet for når erstatningen blir utbetalt - som er skjæringstidspunktet for når tapet blir regnet for henholdsvis lidt og fremtidig tap.

Arbeid i hjemmet ble tidligere omtalt som "husmortap", men er nå akseptert som en selvstendig erstatningspost på lik linje med inntektstapet. Dette var opprinnelig og historisk nærmest et politisk grep for å likestille kvinners arbeid i hjemmet med mannens lønnede arbeid, slik arbeidsfordelingen en gang var mellom kjønnene. Denne innfallsvinkelen har imidlertid fått utilsiktede virkninger i yrkesskadesaker ved at forsikringsbransjen har fått arbeid i hjemmet inn som en del av grunnerstatningen. Det ble imidlertid ikke gjort noe med beregningsgrunnlaget for grunnerstatningen, slik at i yrkesskadesaker blir i praksis ikke fremtidig arbeid i hjemmet erstattet.

I trafikkskadesaker er imidlertid fremtidig tapt evne til arbeid i hjemmet erstattet i tillegg til inntektstapet. Man foretar da en vurdering av hvilke arbeidsoppgaver i hjemmet du gjorde før, og som du ikke lenger er i stand til å gjøre. Så bør man prøve å få dette verdsatt i forhold til en timespris opp mot det antallet timer du har behov for bistand til arbeid i hjemmet. Så blir dette tapet neddiskontert på samme måte som man gjør ved beregningen av fremtidig inntektstap.

Ofte vil forsikringsselskapene ønske å gjør denne erstatningsposten opp med en rund sum framfor å beregne erstatningen konkret. Dette vil du tape på, og du bør derfor ha en advokat som er innstilt på å hjelpe deg få presset erstatningsposten lengst mulig opp.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss