Lurer du på om du har en sak?

Oppreisning etter yrkesskade

Oppreisning skal kompensere for et ikke-økonomisk tap, og omtales ofte som erstatning for "tort og svie". I denne artikkelen ser vi på hvordan du kan få oppreisning etter yrkesskade.

For å ha rett til oppreisning kreves det at den som har forårsaket skaden, har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Det betyr at det oppstilles et skyldkrav, og vedkommende må ha handlet mer uforsvarlig enn bare å ha vært uaktsom. Grov uaktsomhet vil si at vedkommende har handlet sterkt klanderverdig. 

Yrkesskadeerstatningen gir i seg selv ikke rett til å kreve oppreisningserstatning. Det betyr likevel ikke at arbeidsgivere kan opptre sterkt klanderverdig uten å komme i ansvar. Hvis f.eks. ledelsen er sterkt å bebreide (har vært grovt uaktsomme eller har opptrådt forsettlig), oppstilles et såkalt organansvar som kan gjøre at virksomheten må betale oppreisningserstatning til den fornærmede.  

Hvordan beregnes oppreisning?

Utmålingen av erstatningen skjer ikke etter faste målestokker, men utmåles skjønnsmessig ut fra en rimelighetsvurdering. Det gjør at det kan være vanskelig å si noe sikkert om hva du har krav på i oppreisning. 

Størrelsen på oppreisningserstatningen er i seg selv relativt lav, og skal mest oppfattes som symbolsk.  Det ses blant annet på skadens alvorlighetsgrad og hvilke skader som er påført. Summene varierer fra cirka kroner 20 000 til cirka kroner 150 000.

Strafferettslig behandling

Noen ganger kan den som har forårsaket skaden også opptrådt straffbart, slik at politiet etterforsker og reiser straffesak mot skadevolderen. Da kan du kreve at kravet om oppreisning blir tatt med som en dal av straffesaken. Noen ganger vil også advokaten din kunne hjelpe deg som bistandsadvokat og prosedere kravet ditt om oppreisning for domstolen. 

Hvis du får oppnevnt bistandsadvokat, vil utgiften til bistandsadvokaten dekkes av det offentlige. Politiet har ofte et stort fokus på det strafferettslige i oppreisningssakene, og det er derfor en klar fordel å ha en advokat som kan fokusere på ditt erstatningskrav.

Advokatutgifter ved yrkesskade

Ved yrkesskader dekkes utgiftene til advokat av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss