Full på jobb - ble yrkesskadet

Full på jobb - ble nektet yrkesskadedekning

En håndverker møtte full på jobb, og ble skadet. NAV mente han ikke kunne få skaden godkjent som yrkesskade på grunn av promillen. Saken ble til slutt avgjort av lagmannsretten.

Saken dreide seg om en tømrer som arbeidet på et tak av en enebolig. Han falt ned fra taket, som hadde en høyde på cirka fem meter, og ble alvorlig skadet. Blant skadene var et brudd i ryggen som medførte at han ikke ville kunne gå igjen. 

På sykehuset ble det målt at mannen hadde en promille på 2,5. NAV godkjente ikke skaden som yrkesskade fordi han var alkoholpåvirket da ulykken fant sted. Vedtaket ble senere stadfestet av både NAV Klageinstans og Trygderetten før mannen bragte saken inn for lagmannsretten. Saken ble ikke prosedert av advokat fra oss.  

Var mannen i arbeid?

Det følger av folketrygdloven § 13-6 andre ledd at for å ha rett til yrkesskadedekning må yrkesskaden ha oppstått mens arbeidstaker er «i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden». Både NAV og Trygderetten mente at skaden ikke kunne omfattes av yrkesskadedekningen fordi ulykken ikke skjedde mens arbeidstakeren var «i arbeid». Spørsmålet for lagmannsretten var dermed om arbeidstaker kunne anses å være «i arbeid» til tross for at han hadde høy promille.

Ved vurderingen av om arbeidstakeren var «i arbeid» la lagmannsretten betydelig vekt på at mannen utførte arbeidet på en adekvat måte, og at han ikke var forpliktet til å avstå fra å jobbe mens han var alkoholpåvirket. Lagmannsretten anså det klart at arbeidstakeren utførte arbeid for arbeidsgiver umiddelbart før skaden inntraff, og at han hadde gjort dette siden tidlig på morgenen.

Alkohol medvirket ikke til skaden

Retten la til grunn at mannen måtte anses å være «påvirket» av alkohol, men det ble ikke tatt stilling til hvorvidt promillen medvirket til skaden. Promillen skyldtes alkoholinntak dagen og natten før ulykken. Det var ingenting som tydet på at mannen hadde inntatt alkohol på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Mannen selv forklarte at han var i fin form, og arbeidskollegaene hans hadde ikke merket at han hadde promille. Lagmannsretten la til grunn at mannen utførte arbeid på en adekvat måte, til tross for alkoholpåvirkningen. 

Spørsmålet var om lovbestemmelsen måtte tolkes innskrenkende til ugunst for arbeidstaker på grunn av hans alkoholpåvirkning. Etter å ha gjennomgått en rekke tidligere lover og juridisk teori og sett på utviklingen av yrkesskadedekningen, kom lagmannsretten til at lovbestemmelsen ikke kunne tolkes innskrenkende til ugunst for arbeidstaker. 

Videre vurderte lagmannsretten betydningen av et eventuelt forbud mot å utføre arbeid i alkoholpåvirket tilstand. I denne saken var ikke arbeidstaker forpliktet til å avstå fra arbeid på grunn av alkoholpåvirkning. Det forelå ingen instruks eller forbud som tilsa at han ikke kunne arbeide i alkoholpåvirket tilstand. 

Formålet med yrkesskadedekningen

Til sist så lagmannsretten på formålet med yrkesskadedekningen. Formålet med yrkesskadedekningen er å erstatte skader som skyldes arbeidet eller den spesielle risiko det medfører. Selv om arbeidstakeren hadde opptrådt kritikkverdig ved å være alkoholpåvirket på jobb, var det arbeidet og arbeidssituasjonen i seg selv som utgjorde skaderisikoen. Det var derfor også i tråd med formålet å anse ulykken for å ha skjedd mens arbeidstakeren var «i arbeid».

Konklusjonen til lagmannsretten var altså at skaden oppstod mens mannen var «i arbeid». Trygderettens kjennelse ble kjent ugyldig, og vilkårene for yrkesskadedekning var oppfylt.

Hvilken betydning har en godkjent yrkesskade for erstatningssaken?

Yrkesskader gir også rett til forsikringserstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskapet gjør sin egen vurdering av om den aktuelle skaden eller sykdommen er en yrkesskade, og er i utgangspunktet ikke bundet av NAVs vedtak. I mange saker medfører dette at NAV godkjenner yrkesskaden, mens selskapet ikke gjør det. Hvis NAV nekter å godkjenne skaden, vil forsikringsselskapet som regel vise til NAVs vurdering. Da trenger man ofte advokat.

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskader og erstatningsrett. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og får gjennomgående gode resultater. Hør med oss om din sak idag. Enkelt, greit og uforpliktende!

Kontakt oss