Skal du kreve erstatning
etter motorsykkelulykke?

Motorsykkelulykke og erstatning

Motorsykkelulykke kan gi store skader, og betydelige erstatningskrav. Dette har sammenheng med at en motorsyklist har mye mindre beskyttelse enn en bilist. Her kan du lese litt om hva som skjer i et erstatningsoppgjør etter MC-ulykke, og hva du har krav på hvis du blir skadet i trafikken.

Hvis du blir utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke, kan du som skadelidt ha krav på erstatning for trafikkskaden. Erstatning etter motorsykkelulykke deles inn i to hovedkategorier: Økonomisk og ikke-økonomisk skade. Hensikten med å gi trafikkskadeerstatning til ofre for motorsykkelulykker er sette den skadelidte i samme økonomiske situasjon som om motorsykkelulykken ikke hadde skjedd.

Hvordan oppnås erstatning?

Erstatning for en motorsykkelulykke oppnås gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Hvis man ikke blir enig med selskapet om et erstatningsoppgjør, kan man ta ut stevning for tingretten og la domstolene avgjøre hvilket erstatningskrav trafikkskaden etter motorsykkelulykken skal resultere i. Selv om det er blitt tatt ut stevning i sak om erstatning etter motorsykkelulykke, så kan du fortsatt bli enig med forsikringselskapet om et oppgjør, og det er ikke uvanlig at det oppnås slik enighet helt tett inn mot at saken skal behandles av domstolen.

Motorsykkelulykker kan gi alvorlige skader

På grunn av det store skadepotensialet, kan de fysiske personskadene etter motorsykkelulykke bli svært alvorlige. Det kan tenkes at den som blir utsatt for en motorsykkelulykke får psykiske skader i tillegg til de rent fysiske. Som eksempel på psykisk skade vil kunne tenkes PTSD. De psykiske skadene skal også erstattes hvis de medfører et økonomisk tap for deg. Det er en klar fordel å engasjere advokat tidlig, og å bruke en advokat som har nok erfaring med trafikkskade til å sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss