Du kan ha krav på bistandsadvokat

Bistandsadvokat etter bilulykke

Ved straffeforfølgning av bilfører, kan du som skadelidt ha krav på bistandsadvokat.

En bistandsadvokat oppnevnes av tingretten, og det gjelder også hvis du skal ha bistandsadvokat etter bilulykke. Enkelte bilulykker er nemlig så alvorlige at politiet fører straffesak mot føreren av den skadevoldende bilen. Som skadelidt kan du da ha krav på bistandsadvokat som skal hjelpe deg gjennom straffesaken og som kan kreve oppreisning for deg av den skadevoldende bilføreren.

Som skadelidt kan du selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke som bistandsadvokat etter bilulykken, forutsatt at vedkommende aksepterer oppdraget. Det er en fordel om du velger en advokat som også skal håndtere forsikringsoppgjøret etter bilulykken. Disse sakene henger nemlig tett sammen, og da er det godt å ha en advokat som kjenner til hele sakskomplekset, herunder også trafikkskadesaken.

Et offer etter en trafikkulykke har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat når det er grunn til å tro at han eller hun som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. Det kan lett skje ved alvorlige bilulykker, hvor skadepotensialet er stort.

Etter å ha fått oppdraget, skal bistandsadvokaten så snart som mulig avklare om den skadelidte vil gjøre gjeldende et erstatningskrav i straffesaken. Som regel vil det bare være oppreisning som kreves i selve straffesaken, og så krever man resten av erstatningen av forsikringsselskapet i forbindelse med erstatningsoppgjøret som følger trafikkskadesaken for øvrig. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Utgiftene til bistandsadvokat etter bilulykke dekkes av staten hvis man får oppnevnt bistandsadvokat av domstolen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring som bistandsadvokat - herunder også i terrorsaken etter 22. juli 2011. Ta kontakt idag for samtale om oppdrag om bistandsadvokat etter bilulykke.

Kontakt oss