Skal du kreve erstatning
for personskade etter biluhell?

Biluhell - Personskade

Biluhell som gir personskade medfører at den skadelidte kan fremme krav om trafikkskaderstatning.Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som biluhellet medfører for deg, og man sammenligner dermed situasjonen din etter ulykken med hvordan den mest sannsynlig ville ha vært dersom biluhellet ikke hadde skjedd. Skal du kreve erstatning etter et biluhell, bør du imidlertid bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Det er i Norge om lag 6000 personskader etter biluhell hvert år i Norge. Personskadene har varierende grad, og de aller fleste som utsettes for biluhell får heldigvis ikke alvorlige skader. Noen biluhell involverer imidlertid store krefter, og hvis dette medfører store personskader, vil også erstatningen etter biluhellet også kunne bli stor. Særlig vil dette kunne være hvis den som har fått personskaden ikke kan jobbe som tidligere og dermed får et inntektstap. Hvis personskaden er varig og betydelig, vil den skadelidte også kunne ha krav på ménerstatning.

Ved erstatningskrav etter alvorlige biluhell vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar mest mulig. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker for juridisk bistand slik at du får den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss