Har du fått en albueskade
etter trafikkulykke?

Albueskade etter trafikkulykke

En albueskade etter en trafikkulykke kan gi krav på erstatning. Erstatningen skal behandles etter reglene i skadeserstatningsloven, og det innebærer at det er en konkret og individuell utmåling. Dette innebærer kompliserte og langvarige prosesser, og derfor bør du som utgangspunkt ikke stå alene mot forsikringsselskapet.

At erstatningen skal beregnes individuelt for hver enkelt person som blir skadet, er utgangspunktet i alle saker om erstatning etter trafikkskader. Dette gjør også at man ikke kan si noe generelt om hva du har krav på i erstatning, eller noe om erstatningsnivå i sin alminnelighet. Skal du kreve erstatning etter en albueskade, bør du derfor kontakte en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Gode tips for erstatning for albueskade

Hvis du har fått en albueskade etter trafikkulykke, trenger du ikke å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre erstatningskrav gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i.

Dersom din albueskade medfører store økonomiske konsekvenser for deg, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Hvis du f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil albueskaden kunne gi store erstatningsutbetalinger, og det vil ikke forsikringsselskapet ha særlig lyst til selv om det plikter å betale ut riktig erstatning i alle personskadesaker. Da blir forsikringsselskapet fort en motstander i ditt erstatningsoppgjør.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss