Sykkelulykke resulterte i dødsfallSykkelulykke resulterte i dødsfall

Lurer du på om du har en sak?

Sykkelulykke må behandles på nytt av lagmannsretten

Dødsulykken skjedde 22. juli 2016 i Oslo, på en dag med pent vær og gode lysforhold:  

Bilføreren hadde kjørt oppover en forkjørsvei hvor fartsgrensen var 50 km/t, og skulle svinge til venstre i et veikryss da ulykken skjedde. Mannen kjørte over i motgående kjørefelt, da han kolliderte med syklisten. Sammenstøtet var så kraftig at syklisten ble erklært død på stedet.  

Saken gjelder anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet ved frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 281 «for uaktsomt å ha forvoldt en annens død». Mannen var også tiltalt for overtredelse av vegtrafikkloven - for å ha overtrådt bestemmelsen om hensynsfull, aktpågivende og varsom fremferd i trafikken, og for brudd på vikeplikten. 

I Oslo tingrett ble mannen dømt i 2017 til 60 dagers fengsel for uaktsomt å ha forvoldt syklistens død, og for overtredelse av vegtrafikkloven. Han ble også dømt til å betale oppreisning til syklistens pårørende samt saksomkostninger, og fradømt retten til å kjøre motorvogn i tre år. 

I Borgarting lagmannsrett ble bilisten frifunnet av det bestemmende mindretallet. Et flertall på bare fire dommere mente at bilisten hadde overtrådt den såkalte aktsomhetsnormen i straffeloven § 281 og de andre postene i tiltalen. Påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett – og mente at det i dommen ikke hadde blitt brukt riktig aktsomhetsnorm i et tilfelle som krevde særlig aktpågivenhet. 

Høyesterett kom frem til at lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde brukt uaktsomhetsnormen i straffeloven § 281 feil. Dermed ble lagmannsrettens dom opphevet i sin helhet. Dommen ble avsagt 16. november 2018. 

Fra ulykkesstedet var det fri sikt 117 til 120 meter oppover mot venstresvingen. Tiltalte hadde forklart at han ikke la merke til skiltet om forkjørsvei. Mannen forklarte at han ikke så syklisten før ulykken skjedde.  

Høyesterett viste til at tiltalte ikke hadde brukt den tid som var nødvendig for å forsikre som om at det ikke var møtende trafikk. Utgangspunktet at det da gjelder en skjerpet aktsomhetsnorm, og at det kreves at sjåføren utviser særlig aktpågivenhet. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av aktsomhetsnormen i straffeloven § 281 ved dødsulykker i trafikken.  

Hva skal til for å kreve erstatning etter trafikkskade? 
 

Vi har over 30 års spesialisering innen erstatningsrett. Hør med oss i dag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak. Første samtale er gratis. 

Kontakt oss