Barneerstatningen skal nå bli høyere og mer realistiskBarneerstatningen skal nå bli høyere og mer realistisk

Lurer du på om du har en sak?

Slik får barn og unge høyere erstatning

Erstatningen blir høyere for barn og unge som skades i ulykker, ved pasientskade eller vold, etter at lovendring trådte i kraft 1. mars.

Særlig styrket er erstatningsnivået ved barnets tap av fremtidige inntekter.

- Erstatningen skal dekke de unges tap resten av livet, og vi mener det er på høy tid at nivået blir hevet. Forslaget har ligget i en skuff i departementet i flere år. Nå vil varig skadde barn og unge kunne få en lettere økonomisk hverdag og bedre muligheter for å leve aktive og verdige liv, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Frem til nå har erstatningsnivået for barn og unge gjennomgående vært lavt i Norge. De har hatt langt svakere rettsvern enn voksne på feltet.

Reformen av barneerstatningen er en milepæl i norsk erstatningsrett, som vil ta større hensyn til konsekvensene skadene får i barnets liv. Endringer i skadeerstatningsloven og forskrift om inntektstaperstatning gjelder i tilfellene hvor skaden skjer etter 1. mars i år.

Aldersgrensen er hevet

Formålet med lovendringen er å styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte, og etablere et mer nyansert og treffsikkert utmålingssystem enn tidligere.

Barn som får en varig og betydelig personskade har rett til en standardisert erstatning. Voksne blir behandlet individuelt, fordi man der vet mer om den enkeltes forutsetninger. Nå heves det generelle erstatningsnivået, slik at barn endelig vil få erstatning på samme nivå som voksne.

Nå er aldersgrensen for barneerstatning hevet fra 16 til 19 år. Grunnen til at denne erstatningstypen er standardisert, er at det kan være vanskelig å beregne barnets fremtidige inntektstap.

Heving av erstatningsnivået for barn og unge har vært en av hjertesakene til Personskadeforbundet LTN i 26 år. Også nå avdøde professor Asbjørn Kjønstad jobbet utrettelig for en lovendring over mange år. Erstatningsadvokater og forsikringsbransjen har også nedlagt innsats for endring av loven.

Tofasemodell

Vurderingsgrunnlag blir nå utbedret ved at utmålingen vil skje i to faser. Den siste fasen vil bli utsatt til skadelidte har fylt 21 år.

I den første fasen utbetales en såkalt «overgangserstatning» som skal dekke barnets inntektstap fram til og med det året vedkommende fyller 21 år.

I fase to kommer hoveddelen av erstatningen, som skal dekke framtidig inntektstap basert på ervervsmessig uførhet (ikke den medisinske invaliditeten). Da er forutsetningene bedre for å vurdere den enkeltes karrieremuligheter og inntektsevne.

Våre advokater har lang erfaring med saker om barneerstatning, overfor forsikringsselskaper og Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Kontakt oss i dag hvis du har spørsmål om barneerstatning og erstatningskrav, og hør hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Kontakt oss