Har du vært utsatt for trafikkulykke?

22.12.2016: Aksept for økende smerter etter trafikkulykke

Noen skadelidte har en skadeutvikling som skiller seg fra det de fleste har. Dette gir likevel plikt for selskapet til å betale erstatning, konstateres det i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

Borgarting lagmannsrett har nettopp avsagt en dom som kan vise seg å få stor betydning for andre saker om kroniske nakkeplager. Saken gjaldt spørsmålet om en trafikkulykke med sidekollisjon var årsak til at en jente utviklet kroniske nakkesmerter.

Forsikringsselskapet mente smertene jenta utviklet måtte skyldes noe annet enn trafikkulykken, og mente at hun dels måtte være psykisk påvirket av at moren hadde blitt operert i nakken, og at hun hadde blitt fortalt at han hadde en nakkeskade. Selskapet mente at plagene hennes hell erikke kunne skyldes ulykken fordi de ikke hadde blitt bedre over tid, etter at ulykken skjedde. Både tingretten og lagmannsretten avviste selskapets anførsler.

Lagmannsretten mener at det normalt vil være slik at en skadeutvikling vil inneha størst smerter først, og i tiden rett etter ulykken - og at disse normalt vil avta over tid. Dette samsvarer med praksis fra Høyesterett, og som har gjort at svært mange skadelidte som har fått til dels alvorlige skader etter en trafikkulykke ikke får medhold i sine erstatningskrav. Forsikringsbransjen og deres advokater har vært veldig dyktige på å argumentere for at det aldri vil foreligge forverringer for en skadelidt, og at slike forverringer nesten aldri kan skyldes en ulykke. Dette har gjort at svært mange skadelidte går glipp av den erstatningen de egentlig har krav på.

I denne aktuelle saken legger domstolen til grunn at en slik skadeutvikling passer bra på de som blir friske men uttaler at alltid vil være noen pasienter som avviker fra det forventede ved en sykdomsutvikling, uten at det skal utelukke en årsakssammenheng. Domstolen har i denne saken forstått at en symptomutvikling som er «atypisk» for de aller fleste som får bløtdelsskader, er typisk for det mindretallet som utvikler kroniske plager etter et tilsynelatende moderat nakketraume.

Dommen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig - det vil si at selskapet fortsatt kan anke den inn for Høyesterett. Det gjenstår å se om selskapet tør å anke denne dommen inn, eller om de vil vente å se til de finner en sak de tror de har større sjanser til å vinne. Det er uansett gledelig at domstolen i saken ga skadelidte medhold, og det vil bli spennende å se hvordan denne dommen vil kunne brukes til å påvirke rettspraksis videre. For de skadelidte er dette en god julegave!

Dommen kan leses i sin helhet her

Har du fått en trafikkskade og skal kreve erstatning, er det viktig å bruke spesialisert advokat for å oppnå best mulig resultat i din sak. Våre advokater har lang erfaring med å fremsette erstatningskrav, og oppnår gjennomgående gode resultater. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss