Flere skader etter
ulykker med
elsparkesykkel

Mange skades i ulykker med elsparkesykkel

Legevaktene melder om at de i storbyene ser en markant økning i skader etter ulykker med elsparkesykkel. Økningen er særlig stor på nattestid.
  • Blir du skadet i en ulykke med elsparkesykkel, kan du ha krav på erstatning. 
  • Da bør du kontakte advokater som er spesialister på erstatnings- og personskaderett.

Legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim kan vise til markante økninger i antallet ulykker og skader etter elsparkesykkelulykker. Problemet er størst i helgene og om natten, og ofte er rus og alkohol sterkt involvert i årsaksbildet. Likevel vil ikke alle selskapene legge begrensninger på nattekjøringen. 

Med flere skader, følger også flere erstatningskrav. Både regelverket, spørsmålet om forsikringsdekning og ikke minst hvordan erstatningskravet beregnes, er komplisert.

Regelverket for elsparkesykkel

Elektriske sykler er ikke definert som «kjøretøy» etter bilansvarslovens bestemmelser og omfattes dermed ikke av denne loven. Vanlige elektriske sykler og elsparkesykler er derfor i lovens øyne en vanlig tråsykkel. Det medfører at det ikke er noen plikt til å forsikre elsparkesykler for ulykker de måtte forårsake.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Hvis du ikke har egne, private forsikringer, har du dermed ikke noen noen forsikringsdekning når du bruker el-sparkesykkel. Dette gjelder både om du skader deg selv eller om du skader andre.

I mai 2021 ble regleverket innstrammet for bruk av elsparkesykler. Det ble bl.a. satt en fartsgrense på 20 km/t på vei og 6 km/t på fortau, og nedlagt forbud mot å kjøre mer enn én person på sykkelen. Det er imidlertid foreløpig ikke satt noen bestemt promillegrense ved kjøring av elsparkesykkel.

Erstatningsansvar ved ulykke med elsparkesykkel

Hvis du ved bruk av elsparkesykkel skader andre, risikerer du å være økonomisk ansvarlig for skadene som du forårsaker. Det vil litt enkelt si at hvis ulykken var din skyld, så må du betale erstatning til den du skadet.

Erstatningen ved en slik skade, vil beregnes etter reglene om erstatning i skadeerstatningsloven. Utgangspunktet er at den som blir skadet, skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Om den som skades blir påført en varig skade, kan det være snakk om millionbeløp. Da kan det være viktig å ha en forsikring som dekker denne erstatningsutbetalingen.

De fleste innboforsikringer har en ansvarsforsikring for privat rettslig ansvar. Det vil si en forsikring som kan brukes når noen krever erstatning for en skade som du er ansvarlig for. Dette vil kunne omfatte erstatningsansvar for ulykke forårsaket av elsparkesykkel, og er noe som en spesialisert advokat i personskade- og erstatningsrett vil kunne hjelpe deg med å finne ut av.

Bruk spesialisert advokat

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Våre advokater kan hjelpe deg med å

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere hvilke forsikringsdekninger du er dekket av
  • beregne og presentere erstatningskravet ditt
  • kontrollere og vurdere eventuelle erstatningstilbud
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Kontakt våre advokater idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss