personskadesiden

Har du krav på forsørgertapserstatning?

Forsørgertapserstatning

Forsørgertapserstatning utbetales til den eller de etterlatte (typisk ektefelle og barn) som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. Forsørgertapserstatning kan også i enkelte tilfeller tilkjennes selv om den avdøde ikke forsørget den etterlatte da vedkommende døde. Forutsetningen er i tilfelle at denne i nær framtid kunne påregne forsørging.

Forsørgertapserstatning beregnes ved at man ser hen til forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin forsørging. Erstatningen fastsettes særskilt for hver enkelt erstatningsberettiget, ettersom for eksempel et barn ikke kan forventes å måtte forsørge seg selv på lik linje med en voksen ektefelle.

Ved forsørgertapserstatning skal erstatningen som utgangspunkt beregnes i forhold til alle de vanlige erstatningspostene, og man ser hen til hvordan dødsfallet påvirker de gjenlevende.

Begravelsesomkostninger kan også være gjenstand for forsørgertapserstatning. Denne erstatningsposten skal videre dekke det som kan anses som vanlige utgifter til gravferden. Videre kan man også ved forsørgertapserstatning få dekket andre utgifter i anledning av dødsfallet i rimelig utstrekning. Hva som er rimelig vil måtte vurderes konkret i hver enkelt sak.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss