Akuttsymptomer
som vilkår ved personskade

Akuttsymptomer etter nakkesleng og bløtdelsskader

Akuttsymptomer kreves ofte ved erstatningsoppgjør etter personskade, og er spørsmål om hvor tidlig skadesymptomene har oppstått. Dette kravet gjelder særlig bløtdelsskader, slik som nakkesleng. I hvilken grad kravene til akuttsymptomer kan overføres til andre skadetyper er avhengig av skadetype.

Den som får en personskade etter en ulykke, vil som regel oppleve smerter og plager tidlig etter ulykken. Dette gjør at forsikringsselskapet vil se etter når det fremkommer i journalen din at du første gang fikk plager, og vil prøve å avslå kravet ditt hvis de mener symptomene ikke har oppstått hurtig nok. Noe av dette samsvarer med det Høyesterett har sagt skal gjelde, men ofte prøver selskapet å strekke kravet lenger enn det er grunnlag for. Da er det viktig å vite hvilke krav som gjelder.

Lurer du på hva som gjelder i din sak, kan du høre med en av våre advokater.

Medisinsk forståelsesramme

Symptomene på nakkeskade må inntre innen en viss tid etter ulykken (traumet). I høyesterettspraksis er det, under henvisning til medisinsk sakkyndige, lagt til grunn at plagene bør start innen 72 timer fra ulykken skjedde. 

Det kan spørres hvilke akuttsymptomer som kreves. Blant kjernesymptomene ved nakkesleng er smerter og stivhet i nakken. Høyesterett har sagt at akuttsymptomene «hos de fleste [vil] dreie seg om stivhet og smerter i nakken, hodepine, eller forbigående besvær fra armene pga irritasjon av nerverøtter som passerer ut mellom nakkevirvlene». Det kreves også at plagene på sett og vis må samsvare med det man forventer av den aktuelle skaden.

Videre er det relevant å vurdere akuttsymptomenes styrkegrad. Intensiteten i akuttplagene har betydning for vurderingen av om sykdomsforløpet følger et forventet forløp.

Les mer om symptomer og erstatning etter nakkesleng (whiplash) her.

Juridiske presiseringer om akuttsymptomer

Hvordan bruker man så disse utgangspunktene i forhold til de juridiske vurderingene og til å hjelpe deg fremme ditt krav om erstatning? Her må det skilles mellom hva man opplever som akuttsymptomer på den ene siden og bevisvurderingen av dette kriteriet på den andre siden. 

Innholdet i akuttsymptomkravet må fastlegges av medisinere, mens det er en juridisk oppgave å vurdere om kravet er oppfylt i den konkrete erstatningssaken. Juristene besitter den høyeste kompetansen for bevisvurderingen, selv om medisinsk sakkyndige er sentrale premissleverandører og medisinsk dokumentasjon fra akuttfasen er et viktig bevismiddel.

Journaler som bevismiddel

For å forstå medisinsk dokumentasjon riktig, må man huske at journalene er legenes arbeidsnotater, og i utgangspunktet ikke er skrevet for å tjene som bevis i eventuelle rettstvister. Journalene beskriver ikke alltid uttømmende eller presist pasientens akuttplager. Manglende journalnedtegnelser er derfor ikke nødvendigvis uttrykk for at skadelidte er uten akuttsymptomer. I bevisvurderingen av akuttsymptomkravet må det derfor tas hensyn til blant annet at

  • Nakkeplagene kan ha blitt «maskert» (kamuflert) av andre plager; I en akuttfase kan det være at symptomer fra nakken har vært mindre i fokus enn mer synlige skader. Dkadelidte kan videre ha vært bevisstløs eller fått sterke smertestillende og derfor ikke har kunnet fortelle om sine plager i akuttfasen.
  • Alle har toleranse for smerte og hva man velger å fokusere på
  • Man kan ha ulik terskel for når man oppsøke helsevesenet
  • Den som er skadet kan ha regnet med at plagene ville gå over, og har derfor ikke vært hos lege

Oppregningen her om grunner til manglende eller ufullstendig journalføring er ikke uttømmende. For skadelidte, som har bevisbyrden for at det foreligger årsakssammenheng, vil det ved manglende journaler være en sentral oppgave å bevise hvorfor plagene ikke har blitt journalført. Da er det viktig å få bistand av en spesialisert advokat som vet hvordan denne problemstillingen skal håndteres overfor selskapet.

Advokatbistand etter ulykke

Skal du kreve erstatning etter personskade, så vil det ofte lønne seg å bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Som du nettopp har lest, reiser personskadesaker ofte kompliserte spørsmål om årsakssammenheng. Advokaten må ha oppdatert kunnskap om rettspraksis for å kunne håndtere dette korrekt. Forsikringsselskapene har sine eksperter som jobber med personskadesaker hver eneste dag, og det er ikke noen grunn til at du ikke skal ha en spesialisert advokat til å bistå deg med din sak.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss