Vi hjelper deg kreve erstatning etter møteulykke

Møteulykke

Møteulykker kan gi store skader, og dermed også betydelige erstatningskrav.

En møteulykke er en trafikkulykke som har et svært stort skadepotensiale, og som oppleves særdeles dramatisk av de som er involvert. Det er ikke sjelden at en møteulykke også blir en dødsulykke, ettersom det er store krefter involvert når to biler kolliderer sammen fra hver sin retning. Hvis du blir utsatt for en møteulykke, kan du kreve erstatning fra det forsikringsselskapet som den skadevoldende bilen var forsikret i. Ettersom en møteulykke kan resultere i store trafikkskader, kan også erstatningen ved en slik trafikkulykke bli betydelig.

Du kan fremsette krav om trafikkskadeerstatning etter møteulykke så snart ulykken har skjedd. Som regel vil det da være skadene på bilen din og eventuelle gjenstander som blir erstattet. Hvis du har blitt fysisk skadet etter møteulykken, så vil du normalt være under medisinsk behandling en tid før det blir aktuelt å ha et fokus på noe erstatningskrav. Typiske skader etter en møteulykke kan være bruddskader, hodeskader og psykiske plager.

Dersom møteulykken gir deg inntektstap kan du kreve en foreløpig utbetaling, eller en á konto utbetaling som det gjerne kalles juridisk, i påvente av at du får den endelige erstatningen fra selskapet. Forsikringsselskapet plikter nemlig å betale ut erstatning etter hvert som det blir klart at du har et økonomisk tap som de er erstatningsansvarlige for - dette nettopp for å hindre at du som skadelidt skal oppleve at du får en uhåndterlig økonomisk situasjon som følge av møteulykken.

Selv om forsikringsselskapene har en lovbestemt plikt til å betale ut á konto erstatninger underveis i din skadesak, er det ikke alltid de faktisk gjør dette. Ofte drøyer de lenge med å i det hele tatt gi deg svar på forespørsel om en slik foreløpig utbetaling - også etter alvorlige ulykker som en møteulykke. Hvis du opplever problemer med å få á konto erstatning kan det være lurt å ta kontakt med en erstatningsadvokat som har erfaring med trafikkskaderett og som er vant til å forholde seg til forsikringsselskapene i erstatningssaker.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss