Skal du melde personskade?

Melding om Personskade

Har du fått personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, er det viktig at du får sendt melding om personskade før det er gått for lang tid. Våre advokater hjelper deg i prosessen frem mot erstatning.

Melding om personskade skal sendes inn til det ansvarlige forsikringsselskapet, samt også til eventuelle reise- eller ulykkesforsikringer du måtte ha som kan dekke personskaden du har fått. Ved yrkesskadesaker, må også melding om personskade sendes til NAV. Det er viktig at melding om personskade sendes inn før det er gått et år fra ulykken skjedde. Ellers kan du risikere å tape din rett til erstatning og ytelser. Skal du sende inn melding om personskade, kan det lønne seg å kontakte advokat som har erfaring med personskader og erstatningsrett.

Ettårsfristen følger av forsikringsvilkårene og av Folketrygdloven for NAV. Hvis fristen oversittes overfor forsikringsselskapene, kan du risikere at de vil gi avslag på forsikringen. De fleste forsikringsselskaper vil likevel akseptere å rehandle saken din så lenge det ikke er mer enn tre år fra skaden skjedde. I forhold til NAV vil en oversittelse av ettårsfristen gjøre at det stilles langt strengere krav til bevisene for yrkesskaden enn hva som gjøres hvis meldingen om personskade sendes før ettårsfristen er gått ut.

Melding om personskade etter trafikkulykke sender man som regel inn sammen med skademeldingen som partene fyller ut på ulykkesstedet. I dette skademeldingsskjemaet er det en rubrikk man krysser av for dersom man ønsker å gi melding om personskade. Ettersom dette som regel fylles ut på ulykkesdagen, eller tett inntil denne, så blir meldingen sendt lenge før det er gåttet år.

Ved yrkesskadesaker, så er det arbeidsgiveren som skal sende inn melding om personskade til både yrkesskadeforsikringen og til NAV. Mange arbeidsgivere glemmer å gjøre dette, eller er tilbakeholdne av ulike grunner. Dette vil gå ut over deg, og det vil bli vanskeligere for deg å få erstatningen du har krav på hvis arbeidsgiveren din ikke sender melding i tide.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss