Advokat Nora Løvøi Bjørnstad er en av advokatene som kan hjelpe deg vurdere om saken din bør bringes inn til Finansklagenemnda.Advokat Nora Løvøi Bjørnstad er en av advokatene som kan hjelpe deg vurdere om saken din bør bringes inn til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Lurer du på noe i din skadesak?

Bør saken klages inn til Finansklagenemnda

Vi hjelper deg å vurdere om erstatningssaken din bør innklages til Finansklagenemnda, eller om du er bedre tjent med å ta ut en stevning til tingretten direkte.

I noen saker, låser det seg mellom den som har krav på erstatning og forsikringsselskapet som skal betale ut erstatningen. Da er det viktig å tenke nøye gjennom om du vil klage saken din inn til Finansklagenemnda, eller om er best tjent med å bringe saken rett inn for domstolene. 

Finansklagenemnda er et uavhengig tvisteløsningsorgan som behandler tvister mellom forsikringsselskap og deres kunder.

Saksbehandlingen er skriftlig, raskere enn domstolen og gratis. Tingretten er heller ikke bundet av uttalelser fra Finansklagenemnda (Finken), slik at man om hensiktsmessig kan ta saken til retten etter at saken er behandlet av Finansklagenemnda.

  • Sekretariatet forbereder saken for Finansklagenemnda, som er delt inn i fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.
  • Sekretariatet kommer først med sin vurdering av saken. Dersom en av partene ikke aksepterer sekretariatas vurdering kan man be om at saken legges til Finansklagenemnda for vurdering.
  • Nemndene ledes av en jurist. Videre består nemnda av to representanter fra finansnæringen og to representanter fra brukerorganisasjonene. Nemndas medlemmer er ofte jurister og/eller advokater.

Uttalelser fra Finansklagenemnda er ikke bindende for partene, kun rådgivende.

 - Forsikringsselskapene retter seg for øvrig normalt etter uttalelser fra Finansklagenemnda. I motsatt fall plikter forsikringsselskapet å betale kundens omkostninger ved en rettslig behandling av saken i tingretten, sier advokat og partner Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Forsikringsselskapene får oftere medhold av Finansklagenemnda enn kundene. Erfaringsvis vil kun 20 % av kundene få medhold av Finansklagenemnda i klagesaker.

- Ut fra denne kunnskapen, og sett i lys av at saksbehandlingen hos Finken er skriftlig, er det noen saker som etter vårt syn ikke er egnet for behandling hos Finken. I så fall er du som kunde bedre tjent med å ta ut en stevning til tingretten direkte uten først å gå veien om klagebehandling hos Finken, sier advokat Løvøi Bjørnstad.

Hvis det oppstår tvist med forsikringsselskapet vil du som kunde hos oss få rådgivning og anbefaling om hvorvidt du er tjent med klagebehandling hos Finken eller ikke. Dette som et alternativ til stevning til tingretten, som innebærer større risiko enn klage til Finansklagenemnda i forhold til saksomkostninger.

Klage til Finansklagenemnda vil avbryte foreldelsesfrister hvor man normalt får en fristforlengelse på ett år fra klagesaken er avsluttet hos Finansklagenemnda.

Ta kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din forsikringssak.

Kontakt oss