Lurer du på om du har en sak?

3 tips for deg med en pasientskade

En pasientskade er en skade som skjer under behandling hos autorisert helsepersonell, og kan gi krav på erstatning. I denne artikkelen ser vi nærmere på pasientskader og gir deg noen viktige tips på veien.

Pasientskader kan skje på sykehus, hos leger i både den kommunale eller private helsetjenesten, eller for eksempel under ambulansetransport. Skadene må meldes til Norsk Pasientskadeerstatning. Den som er påført en pasientskade, kan ha krav på erstatning for tap som oppstår. Det kan dreie seg om ikke-økonomisk tap og økonomisk tap.

Pasientskader er skader som skyldes en svikt i behandlingen, som feilbehandling, forsinket behandling, feilmedisinering eller mangelfull informasjon og/eller behandling.

Skadene må meldes

Når du mistenker at det er oppstått en pasientskade, må skaden meldes. Det gjør du ved å fylle ut et skjema til Norsk Pasientskadeerstatning. Skjemaet finner du her www.npe.no 

Du kan søke om pasientskadeerstatning inntil tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, er erstatningskravene foreldet

Saksbehandlingen

Norsk Pasientskadeerstatning utreder saken uten at det koster deg noe. Du bør likevel kontakte spesialisert advokat, som hjelper deg med for eksempel å kontrollere at skjemaet er fylt ut så utfyllende som mulig. Selv om advokaten etter det spiller en relativt passiv rolle inntil saken er utredet, vil det være en fordel at Norsk Pasientskadeerstatning vet at advokat er involvert. Advokaten vil også rettlede deg om hvordan du bør forholde deg i tiden fra skaden er meldt til vedtaket foreligger. Her er de viktigste tingene du bør huske på:

Tre av våre viktigste tips

  • Meld skaden til Norsk Pasientskadeerstatning så raskt som mulig av hensyn til foreldelsesfrister og renteberegning - pass på at alle skader er nevnt.
  • Oppsøk fastlege og andre behandlere jevnlig for å få journalført skadefølgene så nøyaktig som mulig fram til vedtaket er fattet. Ettersend journalnotatene til Norsk Pasientskadeerstatning, slik at de kan følge utviklingen.
  • Snakk med advokat når det skal utarbeides spesialisterklæring som tar stilling til skadene du har fått. Norsk Pasientskadeerstatning har egne rådgivende leger, og en advokat bør vurdere om legen som skal skrive erklæringen har tilstrekkelig faglig kompetanse, eller om det må søkes eksterne spesialister for hele eller deler av skadene.

Om advokatbistand

Fram til det er fattet vedtak som konkluderer med at du har krav på erstatning, er utgangspunktet at Norsk Pasientskadeerstatning ikke dekker advokatbistanden. Det kan likevel lønne seg å rådføre seg med advokat. Hjelpen kan eventuelt begrenses til en fast pris for noen timer, slik at du er sikret at de viktigste momentene i saken er ivaretatt på en betryggende måte. Vi kan også søke Norsk Pasientskadeerstatning om du kan få dekket vår bistand, dersom det foreligger særlige behov som gjør at du trenger hjelp. Et eksempel på det er dersom du har språkproblemer.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og vi oppnår gjennomgående gode resultater.

Kontakt oss