Er du blitt lurt av Tryg eller andre forsikringsselskaper?

13.04.2016: Er du blitt lurt av Tryg i det siste?

Oppsiktsvekkende selskapspraksis:

Når man jobber opp mot forsikringsselskaper i det daglige, er det ikke fritt for at man ser mye av de ulike faktiske og rettslige tilnærmingene som selskapene bruker. Ofte er det de samme standpunktene som går igjen, og ofte er det standpunkter som man som advokat kan ha en viss forståelse av at fremsettes. Noen ganger ser man imidlertid at selskapene prøver seg på ting som rett og slett er feil, og noen selskaper oftere enn andre. Da er det viktig å passe på, og å få de rette råd.

I to uavhengige saker har jeg mottatt brev fra forsikringsselskapet Tryg, der selskapet med henvisning til oppsiktsvekkende feil forståelse av gjeldende rett ønsker å avslå mine klienters erstatningskrav. Når jeg opplever dette i to av mine saker, er det grunn til å tro at flere opplever det samme.

Det er nemlig slik at ved nakkeslengskader - der man ikke kan påvise skaden ved eksempelvis røntgen eller MR, eller ved å peke på et sår - så er det i rettspraksis satt opp fire vilkår for at man skal kunne konstatere en sammenheng mellom en ulykke og nakkeslengskaden. Vilkårene er kort fortalt

  • Det må foreligge en ulykke med tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer
  • Det må foreligge brosymptomer frem til den kroniske senfasen
  • Skadens utvikling må være i samsvar med det som forventes ut fra en allmenn medisinsk viten

Forsikringsselskapenes forståelse og tolkning av disse vilkårene har gjort det veldig vanskelig for personer som får nakkeslengskader å kreve erstatning for det tapet de opplever. Det ville derfor vært økonomisk svært gunstig for forsikringsselskapene dersom disse fire vilkårene skulle brukes også ved andre typer skade.

Tryg forsøkte å anføre dette synspunktet for Høyesterett allerede i 2007, men tapte spørsmålet i det som i juridiske kretser omtales som Prolapsdommen. Høyesterett var her helt tydelig på at det ved andre typer skader enn nakkesleng, skal foretas en vanlig bevisvurdering som ikke var knyttet opp mot nakkeslengsvilkårene som vilkår. Dette har vært fulgt opp i rettspraksis siden, og er dermed svært gammelt nytt for oss som jobber med disse sakene.

I de to aktuelle sakene hvor Tryg prøver å gi avslag, har selskapet imidlertid igjen henvist til de fire nakkeslengsvilkårene i avslagsbrevet, selv om skadene mine klienter har fått slett ikke er nakkeslengskader. Jeg tror ikke det er slik at Tryg ikke vet at nakkeslengsvilkårene bare kan brukes som vilkår ved nakkesleng – det var tross alt dette selskapet som altså tapte sitt standpunkt om dette i Prolapsdommen. Da blir det et spørsmål om det er en bevisst selskapsstrategi av dette forsikringsselskapet å begrunne sine avslag med en juridisk argumentasjon som ikke er i tråd med gjeldende rett.

Det vil i tilfelle være ille, og derfor spør jeg om du har blitt lurt av Tryg i det siste.
Da bør du i tilfelle søke gode råd.

Kontakt oss