Rettspraksis:
Beregning av ménerstatning

10.11.2015: Oslo tingrett endrer rettstilstanden

Positiv dom får konsekvenser i erstatningsoppgjørene

Det er ikke ofte at en avgjørelse på tingrettsnivå får direkte betydning ut over den enkelte sak. Det har imidlertid skjedd i forhold til en dom fra Oslo tingrett som ble avsagt i september i år. Og utviklingen er positiv for de skadelidte og beregningen av ménerstatning.

Saken dreide seg om erstatningskrav etter en trafikkulykke, hvor en kvinne (65) hadde blitt påkjørt mens hun gikk på fortauet sammen med en venninne. I tillegg til en del småskader, fikk skadelidte påført et brudd ved sideleddet til en nakkevirvel, hjernerystelse og to blødninger under hjernehinnen.

Sjåføren av bilen stanset ikke etter ulykken, og det var dermed ikke mulig å finne ut hvilket forsikringsselskap som var ansvarlig for ulykken. Det var dermed Trafikkforsikringsforeningen som hadde ansvaret for å betale erstatning til kvinnen. Partene ble imidlertid ikke enige om erstatningsansvaret, og kvinnen tok dermed ut søksmål for Oslo tingrett.

En av erstatningspostene som partene ikke var enige om, var ménerstatningen. Ménerstatning er en kompensasjon for tapt livskvalitet, og beregnes bl.a. ut ifra den skadelidtes forventede, gjenstående levealder på skadetidspunktet. Det var spørsmålet om hvordan man skulle beregne forventet, gjenstående levetid, som var tvistetemaet mellom partene

Trafikkforsikringsforeningen mente at gjenstående levealder skulle ta utgangspunkt i forskriften, som ville bety at levealderen ble beregnet ut fra forventet levetid, slik dette var beregnet i tidsrommet 1956-60. Kvinnen henviste imidlertid til at den forventede levealderen var økt med over 5 år siden den gang, og at det dermed ville bli feil å legge statistikk fra 50-tallet til grunn. Dette var Oslo tingrett enig med kvinnen i, og oppjusterte ménerstatningen.

Saken ble først anket til lagmannsretten, men anken ble så trukket. Etter dette har samtlige forsikringsselskaper gitt uttrykk for at tingrettens dom skal legges til grunn ved beregning av ménerstatning. Så vidt vi har forstått, har også NPE akseptert dette

Vi synes det er veldig gledelig at forsikringsbransjen fant å kunne legge tingrettens dom til grunn, uten at saken ble anket videre og kvinnen måtte vente lenge på sitt erstatningsoppgjør. For alle andre skadelidte er også denne utviklingen meget godt nytt, og den endrede praksis veldig positiv, og et lite skritt i retning av at de skadelidte faktisk kan få full erstatning etter dine ulykker.

Kontakt oss