08.03.2016: Barneerstatningen øker betydelig

Men ikke for barna som skades i år

Stortinget har vedtatt lovendring:

Barn skal få høyere erstatning, men bare fra 2017

Stortinget har vedtatt en lovendring i Skadeserstatningsloven som gir høyere erstatning for barn som får alvorlige skader. Lovendringen er et resultat av bl.a. et langvarig og målrettet, rettspolitisk arbeid fra Personskadeforbundet, og viser betydningen av at sterke organisasjoner jobber for de skadelidte. En utsatt ikrafttredelse av lovendringen vil imidlertid gi betydelige økonomiske konsekvenser for barna som skades i år.

Barneerstatningsreglene er ved lovendringen forandret til å gjelde for personer som er yngre enn 19 år på skadevirkningstidspunktet, og har skilt ut utmåling av erstatning for inntektstap er skilt ut fra utmålingen av ménerstatning og hjemmearbeidstap. Hjemmearbeidstapet skal utmåles etter egne standardiserte regler, og ménerstatning skal utmåles etter den alminnelige regelen som gjelder for alle personskader.

Når det gjelder beregningen av inntektstapet for barneerstatningen, så skal erstatningen som hovedregel beregnes i to faser. Den første fasen er en erstatning for inntektstap frem til barnet fyller 21 år. Denne vil være basert på den medisinske invaliditetsgraden, og altså uavhengig av barnets funksjonsnedsettelse for øvrig. Det vil være et krav at invaliditetsgraden er på minst 10%.

Den andre fasen av inntektstapsberegningen retter seg mot inntektstapet fra barnet er fylt 22 år. For denne fasen skal det tas utgangspunkt i den ervervsmessige uførheten, og ved 100% ervervsmessig uførhet vil erstatningen utgjøre 50,8 G (2016: kr 4.575.454,). Hvis uførheten er lavere, skal erstatningen reduseres tilsvarende.

Lovendringen er en betydelig bedring av barns rettssikkerhet. I den gamle bestemmelsen var den samlede erstatningen begrenset til 40G (2016: kr 3.602.720,-) og var i tillegg begrenset til skader med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer. Dette er dermed godt nytt for de skadelidte barna som får nyte godt av lovendringen.

Det er imidlertid bestemt at lovendringen ikke skal tre i kraft før 01.01.2017, selv om loven altså ble vedtatt allerede før jul i fjor. For oss fremstår det som urimelig og uforståelig at Staten skal spare penger på de barna som blir skadet i 2016, når lovendringen allerede er vedtatt.

Kontakt oss