Har du fått avslag på erstatning?

Hva gjør du når selskapet gir avslag på erstatning?

Det er tøft å få avslag på erstatning. Det trenger heller ikke være riktig. Du bør derfor la våre advokater vurdere saken din.

Den som får en personskade etter ulykke, opplever ofte at det økonomiske grunnlaget for et normalt liv forsvinner. Mange er ute av stand til å jobbe som vanlig, og får store problemer når sykepenger blir arbeidsavklaringspenger som bare er to tredjedeler av den vanlige lønna. Hvis forsikringsselskapet blir en motpart i denne fasen, og nekter å erstatte tapet ditt, kan situasjonen virke håpløs.

Vi får mange henvendelser fra fortvilte skadelidte som opplever nettopp dette, og som er fortvilte over huslån og andre regninger som ikke tar pause selv om man har blitt skadet. De aller fleste av disse skadelidte kan vi hjelpe ved å gå inn i en dialog med selskapet. For den skadelidte lønner det seg å bruke en advokat i prosessen som kjenner til forsikringsselskapene og hvilke argumenter som har størst mulighet for å lykkes.

I noen saker avslår selskapene ethvert erstatningsansvar i saken, og mener at plagene som den skadelidte har fått, må skyldes andre forhold enn den aktuelle ulykken som selskapet har ansvaret for. Ofte gjøres dette med henvisning til en ansatt lege i forsikringsselskapet som aldri har truffet eller undersøkt den skadelidte, men som likevel mener å kunne lese seg til at selskapet (legens arbeidsgiver) ikke skal betale erstatning.

Ved slike avslag kan man noen ganger lykkes med å få saksbehandler til å endre oppfatning ved at en advokat går inn i en direkte og inngående dialog. Andre ganger er imidlertid selskapet da fastlåst i sitt spor, og den skadelidte må ta ut klage til Finansklagenemnda eller ta ut søksmål for domstolene. Den skadelidte er også ofte nødt til selv å engasjere en sakkyndig til å utrede saken, og det koster mye penger som mange dessverre ikke har råd til.

Selskapene vet selvsagt hvilke økonomiske utfordringer de skadelidte vil ha ved å forfølge skadesaken etter et avslag, og enkelte forsikringsselskaper spekulerer også i at den skadelidte ikke har råd til, eller ikke tør, å forfølge saken videre. Vi ser at dette utnyttes særlig der den skadelidte har håndtert saken selv, og ikke hatt advokat til å bistå seg.

Helst bør man engasjere advokat tidlig i prosessen hvis man skal kreve erstatning. Da øker mulighetene for at saken blir behandlet riktig av forsikringsselskapet, og at du får erstatningen du har krav på. Har du fått et avslag på erstatning, bør du i alle fall rådføre deg med advokat om hvordan du skal forholde deg til dette. Gjør du dette for sent, kan det koste mye å få saken inn på rett spor igjen, og det har de færreste råd til.

Ta derfor kontakt i dag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din erstatningssak. Det koster deg ikke noe å spørre, men gevinsten kan redde fremtiden din.

Kontakt oss