NAV informerer ikke om rentekrav på etterbetalingerNAV informerer ikke om rentekrav på etterbetalinger

Har du krav på etterbetaling fra NAV?

NAV informerer ikke om rentekrav

Det er mange som må streve for å få de ytelsene de har krav på fra NAV. Når en stønad fra NAV etterbetales, kan du kreve å få renter på beløpet. Dette informerer imidlertid ikke NAV om, og mange går dermed glipp av rentebeløp de ellers vil ha krav på.

(Nyhetsbrev 10.01.2017:) Vår erfaring i trygdesaker – spesielt arbeidsavklaringspenger (AAP) og uførepensjon – gir grunn til å stille spørsmål ved om NAV vil gi deg det du har krav på dersom du ikke har advokat med spesialkompetanse innen trygderett.

Vi har kompetansen du trenger overfor NAV. Du kan lese mer om oss og våre advokater ved å følge lenken her.

Mange fortvilte mennesker, som til tross for at både leger og de selv mener de må sykemeldes eller omskoles, får beskjed fra NAV om at "jo, du kan arbeide og har ikke rett på sykepenger eller AAP".

Noen av de som har mulighet for å komme i arbeid ved omskolering, velger da – til tross for at de egentlig oppfyller vilkårene for omskolering bekostet av NAV- selv å finansiere omskolering gjennom studielån. De som av ulike årsaker derimot trenger tid og behandling for å komme tilbake til arbeidslivet, eller som er varig uføre, har ikke samme mulighet for lån. De kan heller ikke heve arbeidsledighetstrygd, og ofte er det vanskelig å få sosialstønad. For noen medfører NAVs feilvurdering økonomisk ruin.

Det kan fort ta over tre år å få ferdigbehandlet en klagesak gjennom NAV-systemet. Når klagen - ett eller annet sted i prosessen - forutsetningsvis vinner frem, skal NAV etterbetale stønaden tilbake til søknadstidspunktet. Det pleier å gå greit. Derimot er vår erfaring at NAV ikke på eget initiativ vurderer retten til renter på etterbetalingen.

Uansett om unnlatelse av rentebetaling skyldes manglende vilje eller kunnskap om rettigheten, er det likevel alvorlig for den enkeltes rettssikkerhet at man - uten å ha en advokat med spesialkompetanse innen trygderett - risikerer verken å få de trygdeytelsene man har krav på eller å få rentene på etterbetalingen hvis NAV omgjør feilaktig avslag.

Et eksempel: En av våre klienter fikk tidlig høsten 2016 med vår bistand endelig etterbetalt AAP for nesten tre år, men uten rentetillegg. På bakgrunn av brev med krav om renter, fikk han utbetalt ytterligere kr. 59.000,- i renter i januar 2017. En betydelig sum for en person som har måttet ta opp lån denne perioden. Vi finner det alvorlig at man ikke kan stole på å få sine rettmessige utbetalinger fra staten v/NAV uten advokatbistand.

Har du fått etterbetaling av stønader fra NAV, men ikke blitt informert om adgangen til å få renter på beløpet? Vi anbefaler deg da å kontakte oss og finne ut av hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss