Kan du kreve erstatning
for tapt barndom?

Erstatning for tapt barndom

Hvis du har vært utsatt for omsorgssvikt i oppveksten som kommunen ved barnevernstjenesten visste eller burde visst om, kan du har krav på erstatning for tapt barndom. Advokatfullmektig Oda Fjon tar her for seg hva som skal til for å kunne fremme et slikt erstatningskrav.

For at man skal ha krav på erstatning må du ha blitt påført en fysisk eller psykisk skade som skyldes svikt fra kommunen. Skaden må også ha påført deg et økonomisk tap, eller en varig og betydelig skade. 

Videre er det et vilkår at kommunen kjente eller burde ha kjent til forholdene, og enten uaktsomt eller bevisst unnlatt å gripe inn, jf. skadeserstatningsloven (skl.) § 2-1. Simpel uaktsomhet er tilstrekkelig for at kommunen skal holdes ansvarlig. 

Hvilke krav stilles til kommunen?

Spørsmålet en kan stille seg er om kommunens behandling tilfredsstiller de krav som skadelidte på skadetidspunktet med rimelighet kunne stille til kommunen, jf. skl. § 2-1. Kommunen ved barnevernstjenesten har et særlig ansvar overfor barn og unge under 18 år. Det følger av barnevernloven (bvl.) § 3-1 at «[k]ommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.» Videre har barnevernstjenesten et «spesielt ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette», jf. bvl. § 3-1. 

Hensynet til barnets beste er avgjørende, jf. bvl. § 4-1, og vil være et viktig moment ved vurderingen av hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.

"Erstatning for tapt barndom vil typisk være aktuelt der hvor barnevernstjenesten ikke har grepet inn, eller at inngrep er blitt utført på en mangelfull måte eller på feil grunnlag."

Advokatfullmektig Oda Fjon

Krever erstatning for tapt barndom

Her kan du lese om en aktuell sak, hvor tre brødre krever erstatning fra kommunen for tapt barndom, grunnet manglende undersøkelser og tiltak. Advokatfirmaet Robertsen ved advokatfullmektig Oda Fjon representerer brødrene, som beskriver en barndom preget av sult, grov vold, psykisk terror, omsorgssvikt, seksuelt misbruk og fyll. Brødrene mener kommunen var klar over forholdene i hjemmet, men unnlot å gripe inn. Du kan lese mer om saken i Dagbladets artikkel om brødrene her.

Det kan være en stor belastning å stå alene mot kommunen i en sak om erstatning for tapt barndom. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater kan vi sørge for at prosessen blir så lite krevende som mulig og at dine rettigheter blir ivaretatt. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe.

Kontakt oss