Forsørgertap erstatning

Erstatning for forsørgertap tilkommer den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. Erstatning for forsørgertap kan etter forholdene tilkjennes selv om den avdøde ikke ved dødsfallet forsørget den etterlatte, forutsatt at denne i nær framtid kunne påregne forsørging. Det er typisk ektefelle og barn som vil kunne ha krav på forsørgertap der noen omkommer i en ulykke.

Erstatning for forsørgertap fastsettes under hensyn til forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin forsørging. Erstatningen fastsettes særskilt for hver enkelt erstatningsberettiget, og det er dermed også her en helt konkret beregning i hver sak for å finne frem til hva forsørgertapet utgjør. De etterlatte plikter også å skaffe seg den inntekt de kan for å begrense forsørgertapet for å ivareta sin tapsbegrensningsplikt.

Erstatning for forsørgertap skal videre dekke vanlige utgifter til gravferden, og for så vidt det finnes rimelig, andre utgifter i anledning av dødsfallet. Dette innebærer en dekning av vanlige gravferdsomkostninger, hvor de etterlatte har samme plikt som en vanlig skadelidt til å begrense det økonomiske tapet.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss